linas linkevicius.JPG

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

UNESCO

Sukurta 2016.04.12 / Atnaujinta 2016.04.12 08:37

Lietuva UNESCO Vykdomojoje taryboje

2015 m. lapkričio 11 d. Paryžiuje vykusios Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) Generalinės konferencijos 38-osios sesijos metu Lietuva išrinkta UNESCO Vykdomosios tarybos nare 2015–2019 m. laikotarpiui. Lietuva į Vykdomąją tarybą išrinkta didžiausiu balsų skaičiumi (171). Tai rodo ilgalaikio ir nuoseklaus darbo rezultatų pripažinimą, Lietuvos aktyvumą ir matomumą UNESCO.

2015 m. lapkričio 20 d., į pirmąjį posėdį susirinkus naujos sudėties Vykdomajai tarybai, Lietuva išrinkta šios UNESCO valdymo struktūros vicepirmininke 2015–2017 m. laikotarpiui. Vykdomojoje taryboje Lietuvai atstovauja ambasadorius prie UNESCO Arūnas Gelūnas.

Per 25-erius Lietuvos nepriklausomybės metus Lietuva jau trečią kartą išrenkama šios vienos pagrindinių UNESCO valdymo struktūrų nare ir Vykdomosios tarybos vicepirmininke. UNESCO Vykdomosios tarybos nare Lietuva buvo 1997–2001 m. ir 2005–2009 m., o 1999–2001 ir 2007–2009 m. Lietuvai buvo patikėtos vicepirmininkės pareigos.

Lietuvos veiklos UNESCO Vykdomojoje taryboje prioritetai:

 • aktyviai dalyvauti sprendžiant klausimus, susijusius su žurnalistų saugumo ir nusikaltimų prieš juos nebaudžiamumo problematika;
 • siekti aktyvesnio UNESCO dalyvavimo sprendžiant Krymo problemas organizacijos kompetencijos srityse;
 • stiprinti žmogaus teisių apsaugą, skatinant žodžio ir spaudos laisvę bei užtikrinant visų asmenų lygias galimybes UNESCO kompetencijos srityse;
 • skatinti kultūrų raiškos įvairovę, ypač daug dėmesio skiriant kultūros integravimui į darnaus vystymosi politiką ir visuomenės įtraukimui į kultūros politikos procesus;
 • siekti stiprinti materialiojo ir nematerialiojo kultūros paveldo apsaugą, ypatingą dėmesį skiriant kultūros paveldui konfliktų apimtose teritorijose;
 • prisidėti užtikrinant asmenų lygias galimybes, ypač švietimo srityje;
 • stiprinti aukštojo mokslo ir atsakingų mokslinių tyrimų institucijų vaidmenį sprendžiant visuomenėms kylančius socialinius-ekonominius ir kultūrinius iššūkius bei atsakomybę moksliniais tyrimais grindžiant valstybių raidos perspektyvas;
 • prisidėti prie veiksmingo Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų tikslų įgyvendinimo UNESCO kompetencijos srityse;
 • didelį dėmesį skirti mokslo tyrimų institucijų ir mokslininkų dalyvavimui UNESCO tarptautinėse mokslo programose;
 • prisidėti stiprinant UNESCO vaidmenį siekiant visuotinės prieigos prie interneto, informacinio raštingumo, informacijos saugojimo, informacijos etikos, daugiakalbystės bei informacinių ir komunikacinių technologijų sklaidos;
 • siekti UNESCO veiklos efektyvumo ir veiksmingumo.

UNESCO Vykdomoji taryba

Vykdomoji taryba yra vienas pagrindinių UNESCO valdymo organų, kurį sudaro 58 valstybės narės. Tarybos sesijos vyksta du kartus per metus – pavasarį ir rudenį. Šių sesijų metu priimami sprendimai dėl UNESCO veiklos ir biudžeto įgyvendinimo, svarstomos veiklos ataskaitos, rengiamos rekomendacijos dėl naujų valstybių narių priėmimo ir generalinio direktoriaus rinkimų, priimami sprendimai dėl įvairių tarptautinių konferencijų organizavimo. Vykdomojoje taryboje sprendimai priimami balsuojant paprasta arba kvalifikuota balsų dauguma (strateginiais klausimais), nei viena šalis neturi veto teisės.

Naujienos

Naujienlaiškio prenumerata